Tell

Hotline:
02563.794405
0982.434.694

 

Chưa đăng ký sử dụng, hãy liên hệ 0935. 999 617 để lấy mã
www.NhatThanh.NET!

VietNameseEnglish
thong bao 
Slide ảnh sản phẩm
 

Ngày tạo: 10/10/2014

MỤC LỤC

 

Đề Mục
Trang
LỜI TỰA 
 
Mục Lục  ......................................................................................
1
GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN  ...........................................................
3
Bài 10. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA THỦY LỰC HỌC 
5
A. TĨNH LỰC HỌC CHẤT LỎNG  ............................................. 
5
10.1. NHỮNG TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA CHẤT LỎNG  ...........
5
10.2. PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN CỦA TĨNH LỰC HỌC CHẤT LỎNG ……………………………………………………………
8
B. ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CHẤT LỎNG  ....................................
13
10.3. NHỮNG KHÁI NIỆM  ....................................................... 
13
10.4. PHƯƠNG TRÌNH DÒNG LIÊN TỤC  .............................. 
18
10.5. PHƯƠNG TRÌNH BERNULLI  .........................................
19
10.7. TRỞ LỰC TRONG ỐNG DẪN CHẤT LỎNG  .................
23
10.8. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP  ................................................... 
25
10.9. THỰC HÀNH  ............................................................... 
31
Bài 11. VẬN CHUYỂN CHẤT LỎNG  ..................................... 
32
11.1. CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BƠM  ......... 
32
11.2. BƠM THỂ TÍCH  ............................................................ 
36
11.3. BƠM LY TÂM  ........................................................... 
43
11.4. CÁC LOẠI BƠM KHÁC .................................................... 
51
11.5. SO SÁNH VÀ CHỌN BƠM  ............................................. 
52
11.6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP  ................................................... 
53
11.7. THỰC HÀNH  .................................................................. 
57
Bài 12. VẬN CHUYỂN VÀ KHÍ NÉN ........................................ 
60
12.1. MÁY NÉN PITTÔNG  ........................................................ 
62
12.2. MÁY NÉN VÀ THỔI KHÍ KIỂU RÔTO  ...........................
68
12.3. QUẠT  ................................................................................ 
70
Bài 13. PHÂN RIÊNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮNG  ............... 
72
13.1. LẮNG TRONG TRƯỜNG TRỌNG LỰC  .......................... 
72
13.2. THIẾT BỊ LẮNG  ................................................................ 
76
13.3. LẮNG TRONG TRƯỜNG LỰC LY TÂM  ......................... 
80
13.4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP  .................................................... 
87
Bài 14. PHÂN RIÊNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỌC  ................ 
95
14.1. PHƯƠNG TRÌNH LỌC  ...................................................... 
96
14.2. THIẾT BỊ LỌC .................................................................
98
14.3. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP  .................................................... 
100
14.4. THỰC HÀNH  ................................................................... 
103
Bài 15. KHUẤY TRỘN CHẤT LỎNG  .......................................
105
15.1. KHUẤY TRỘN BẰNG CƠ KHÍ  ........................................ 
105
15.2. CẤU TẠO CÁNH KHUẤY  ................................................ 
108
15.3. KHUẤY BẰNG KHÍ NÉN.................................................... 
111
15.4. CÂU HỎI  ............................................................................ 
113
15.5. THỰC HÀNH  ..................................................................... 
113
Bài 16. ĐẬP – NGHIỀN – SÀNG VẬT RẮN  ..............................
114
16.1. ĐẬP NGHIỀN  ......................................................................
114
16.2. PHÂN LOẠI VẬT LIỆU  .....................................................
129
16.3. THỰC HÀNH  .....................................................................
136
16.4. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM  ................................................
137
THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN  ...................................................
140
TÀI LIỆU THAM KHẢO  ....................................................……
141

 

Tải xuống tại đây

 

Nguồn: blogthuyluc

Tìm kiếm
 
Video
 
Đối tác
  STNC
  YUKEN
 

Đối tác

 

Danfoss

 

Rexroth

 

 
Tin tức